جدول اندازه ها در انتخاب سایز لباس

جدول سایز بندی بانوان

گروه سایزی اندام کوچک و نرمال اندام درشت و سایز بزرگ
عدد سایز ۳۶ ۳۸ ۴۰ ۴۲ ۴۴ ۴۶ ۴۸ ۵۰
حروف سایز XS S M L XL ۲XL ۳XL ۴XL
نصف دور کمر ۳۴ ۳۶ ۳۸ ۴۰ ۴۲ ۴۴ ۴۶ ۴۸
کمر اندازه گیری روی استخوان برجسته دو طرف کمر مبنای قرار دهید
نصف دور باسن ۴۴ ۴۶ ۴۸ ۵۰ ۵۲ ۵۴ ۵۶ ۵۸
باسن برجسته ترن قسمت باسن را ملاک قرار داده و اندازه گیری نمائید
نصف دور سینه ۴۲ ۴۴ ۴۶ ۴۸ ۵۰ ۵۲ ۵۴ ۵۶
سینه چهار سانیسمتر پائینتر از زیر بغل از روی سینه اندازه گیری نمائید
قد ۱۵۵-۱۶۵ ۱۶۰-۱۷۰

– جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.

-جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.

– جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.

– جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.

– اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.

جدول سایز بندی آقایان

گروه سایز اندازه لاغر و نرمال اندازه درشت و سایز بزرگ
نصف دور کمر ۴۰ ۴۲ ۴۴ ۴۶ ۴۸ ۵۰ ۵۲ ۵۴
کمر روی استخوان برجسته دو طرف کمر مبنای اندازه گیری قرار دهید
نصف دور باسن ۴۶ ۴۸ ۵۰ ۵۲ ۵۴ ۵۶ ۵۸ ۶۰
باسن برجسته ترن قسمت باسن را ملاک قرار داده و اندازه گیری نمائید
نصف دور سینه ۴۴ ۴۶ ۴۸ ۵۰ ۵۲ ۵۴ ۵۶ ۵۸
سینه چهار سانیسمتر پائینتر از زیر بغل از روی سینه اندازه گیری نمائید
سایز شلوار ۳۸ ۴۰ ۴۲ ۴۴ ۴۶ ۴۸ ۵۰ ۵۲
سایز بالا تنه XS S M L XL ۲XL ۳XL ۴XL
سایز کت ۴۴ ۴۶ ۴۸ ۵۰ ۵۲ ۵۴ ۵۶ ۵۸
قد ۱۷۵-۱۸۵ ۱۸۰-۱۹۰

– جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.

-جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.

– جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.

– جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.

– اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.

جدول سایزبندی دختران ۱۴-۲ سال

گروه سایزی G1 G2 G3
سایز سنی ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
سایز بلندی قد ۹۲ ۹۸ ۱۰۴ ۱۱۰ ۱۱۶ ۱۲۲ ۱۲۸ ۱۳۴ ۱۴۰ ۱۴۶ ۱۵۲ ۱۵۸ ۱۶۴ ۱
بازه انتخاب قد ۸۸-۹۴ ۹۴-۱۰۰ ۱۰۰-۱۰۶ ۱۰۶-۱۱۲ ۱۱۲-۱۱۸ ۱۱۸-۱۲۴ ۱۲۴-۱۳۰ ۱۳۰-۱۳۶ ۱۳۶-۱۴۲ ۱۴۲-۱۴۸ ۱۴۸-۱۵۴ ۱۵۴-۱۶۰ ۱۶۰-۱۶۶
نصف دور سینه ۲۸ ۲۸.۵ ۲۹ ۲۹.۵ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۶ ۳۸ ۴۰ ۴۲ ۲
سینه سه سانیسمتر پائینتر از زیر بغل از روی سینه اندازه گیری نمائید
نصف دور کمر ۲۶.۵ ۲۶.۸ ۲۷.۱ ۲۷.۴ ۲۷.۷ ۲۸.۵ ۲۹.۲ ۳۳ ۳۰.۷ ۳۱.۸ ۳۲.۸ ۳۳.۸ ۳۴.۸ ۳
کمر اندازه گیری روی استخوان برجسته دو طرف کمر مبنای قرار دهید
نصف دور باسن ۲۸.۸ ۲۹.۶ ۳۰.۴ ۳۱.۲ ۳۲ ۳۳.۲ ۳۴.۵ ۳۵.۷ ۳۷ ۳۹ ۴۱ ۴۳ ۴۵ ۴
باسن برجسته ترن قسمت باسن را ملاک قرار داده و اندازه گیری نمائید
بلندی شلوار ۵۰ ۵۴ ۵۸ ۶۲ ۶۶ ۷۰.۵ ۷۵ ۷۹.۵ ۸۴ ۸۸ ۹۲ ۹۶ ۱۰۰ ۵

-. جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.

-.جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.

-. جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.

-. جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.

– اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.

جدول سایز بندی پسرانه ۱۴-۲ سال

سایز ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
A دور سينه ۵۴ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۱ ۶۳ ۶۷ ۷۰ ۷۳ ۷۶ ۷۹ ۸۲ ۹۰
B دور کمر ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۸ ۵۹ ۶۱ ۶۳ ۶۵ ۶۷ ۶۹ ۷۱ ۷۵
C دور باسن ۵۶ ۵۸ ۶۰ ۶۲ ۶۵ ۶۸ ۷۰ ۷۳ ۷۶ ۷۹ ۸۲ ۸۵ ۹۳
D قد داخل پا ۳۸ ۴۲ ۴۵ ۴۸ ۵۲ ۵۵ ۵۸ ۶۱ ۶۵ ۶۸ ۷۱ ۷۴ ۸۲

A. جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.

B.جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.

C. جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.

D. جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.

– اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.

اشتراک:
X